//////

NIEMIECKI RAPORT

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

8 czerwca 1970 roku ówczesny kanclerz Re­publiki Federalnej Niemiec, Willy Brandt, przesłał na ręce przewodniczącego Bundestagu Bericht der Bundesregierung zur Bildungspolitik (Raport rządu federalnego o polityce oświatowej). Ten stustronicowy, dokument skła­da się z sześciu części opisujących kolejno: główne założenia modernizacji szkolnictwa, je­go strukturę, zaplecze materialne i naukowo- -badawcze, planowanie oświatowe, przewidy­wane koszty reformy oraz warunki jej urze­czywistnienia. Opis ten poprzedzają Syntetycz­ne omówienie raportu rządu federalnego o po­lityce oświatowej oraz Uwagi wstępne. Obejmuje on, jak czytamy w Syntetycznym omówieniu, dane obrazujące rozwój szkolnic­twa różnych typów i szczebli w Republice Federalnej Niemiec w latach od 1945 do 1970 oraz zestawia je z analogicznymi danymi z in­nych krajów uprzemysłowionych.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania NIEMIECKI RAPORT została wyłączona

STAN I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Stan i wyposaże­nie szkół, co jest szczególnie istotne w Anglii, gdzie w połowie lat sześćdziesiątych prawie 750 tys. dzieci uczyło się w budynkach wznie­sionych przed 1875 rakiem; zastosowanie no­woczesnych środków dydaktycznych w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; formy opieki nad dziećmi wybitnie zdolnymi; metody wykrywa­nia i likwidacji skutków tzw. cząstkowych de­ficytów rozwojowych, np. w zakresie słuchu czy wzroku; modernizacja dotychczasowego modelu kształcenia nauczycieli i inne. Raport zamyka następujący cytat z Rozmy­ślań Marka Aureliusza: „Mojemu pradziadowi winien jestem wdzięczność, iż nauczył mnie nie oszczędzać na oświacie”.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania STAN I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ została wyłączona

CHARAKTER BADAŃ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Tak dzieje się wreszcie, gdy chodzi o   badania pedagogiczne i psycho­logiczne. Ich wyniki, stwierdza raport, po­winny stanowić naturalne oparcie dla decyzji podejmowanych przez władze oświatowe. By­łoby dobrze, aby badania naukowe niejako wyprzedzały te decyzje, były ich punktem wyjścia, a nie dopiero ewentualnym potwier­dzeniem już podjętych decyzji, jak to w prze­szłości niejednokrotnie bywało.Co badać? Odpowiadając na to pytanie, J.P. Plowden widzi konieczność objęcia badaniami takich zagadnień, jak progi krytyczne w roz­woju dzieci, np. okresy przekory; rozwój móz­gu, a przede wszystkim rozwój procesów po­znawczych; testy psychologiczne i dydaktycz­ne; wpływ nauczania początkowego na prze­bieg dalszej drogi szkplnej dzieci; wyniki nau­czania w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania CHARAKTER BADAŃ została wyłączona

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Tak dzieje się również w organizacji zajęć pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zmie­rzając do powiązania w harmonijną i we­wnętrznie spójną całość przedszkola, szkoły elementarnej i szkoły średniej, a zwłaszcza do likwidacji zbyt trudnych obecnie dla sporej liczby dzieci progów, oddzielających te szcze­ble powszechnej edukacji, raport przywiązuje dużą wagę do indywidualizacji nau­czania i wychowania. W związku z tym zaleca organizowanie pozalekcyjnych grup wyrównawczych dla dzieci opóźnionych w nauce, różnicowanie poziomu nauczania na lekcji stosownie do możliwości poszcze­gólnych uczniów oraz elastyczności przy for­mułowaniu stawianych dzieciom wymagań.J.P. Plowden potępia przy tym kary fizyczne jako dość szeroko stosowany jeszcze w An­glii zabieg wychowawczy wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym, wyrażając zara­zem obawę, iż zalecenie to spotka się praw­dopodobnie z krytyką jako przejaw hołdowa­nia nadmiernej łagodności ze strony autorów raportu.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania ORGANIZACJA ZAJĘĆ została wyłączona

ANALIZA STANU ZDROWIA

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Tak dzieje się np., gdy chodzi o analizę stanu zdrowia dzieci angielskich, którą objęto porównaw­czo dane z kilkudziesięciu ostatnich lat, poczy­nając od roku 1931. Dzięki temu można było stwierdzić, że liczba wypadków samochodo­wych, których ofiarami są dzieci, wzrosła od tego czasu ponad trzykrotnie, podobnie jak liczba chorób układu krążenia i dróg oddecho­wych, a zmalała — i to ponad dwudziestokrot­nie — liczba zgonów spowodowanych przez różne rodzaje gruźlicy i inne choroby infekcyj­ne itd. Na tej też podstawie opracowano zale­cenia, aby wszystkie dzieci były poddawane wielostronnym badaniom psychomedycznym zarówno przed podjęciem nauki w szkole dla najmłodszych, jak i podczas niej oraz opartym na wynikach tych badań zabiegom terapeu­tycznym.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania ANALIZA STANU ZDROWIA została wyłączona

GŁOSZĄC IDEĘ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Faktem bowiem jest, że raport, głosząc ideę wychowania jako naturalnego rozwoju, nie analizuje pojęcia „natura” ani też nie pod­kreśla wpływu czynników zewnętrznych — w tym głównie zinstytucjonalizowanej działalno­ści dydaktyczno-wychowawczej — determinu­jących ów rozwój. Faktem jest także, iż J.P. Plowden dość jednostronnie określa znaczenie samodzielnej aktywności dzieci, którą ujmuje niemal wyłącznie w kategoriach „odkrywania”, a także nie przedstawia pogłębionej analizy ro­li nauczyciela, rodziny i grup rówieśniczych w wychowaniu, eksponując tylko — notabe­ne słusznie — że niełatwo jest mieć dobrą szkołę w „złym sąsiedztwie” (bad neighbour- hood).Ale niezależnie od tych niedostatków, raport zawiera także wiele niezwykle interesujących analiz, słusznych opinii i ocen oraz wszech­stronnie uzasadnionych zaleceń.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania GŁOSZĄC IDEĘ została wyłączona

Next Entries »