//////

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Tak dzieje się również w organizacji zajęć pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zmie­rzając do powiązania w harmonijną i we­wnętrznie spójną całość przedszkola, szkoły elementarnej i szkoły średniej, a zwłaszcza do likwidacji zbyt trudnych obecnie dla sporej liczby dzieci progów, oddzielających te szcze­ble powszechnej edukacji, raport przywiązuje dużą wagę do indywidualizacji nau­czania i wychowania. W związku z tym zaleca organizowanie pozalekcyjnych grup wyrównawczych dla dzieci opóźnionych w nauce, różnicowanie poziomu nauczania na lekcji stosownie do możliwości poszcze­gólnych uczniów oraz elastyczności przy for­mułowaniu stawianych dzieciom wymagań.J.P. Plowden potępia przy tym kary fizyczne jako dość szeroko stosowany jeszcze w An­glii zabieg wychowawczy wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym, wyrażając zara­zem obawę, iż zalecenie to spotka się praw­dopodobnie z krytyką jako przejaw hołdowa­nia nadmiernej łagodności ze strony autorów raportu.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania ORGANIZACJA ZAJĘĆ została wyłączona

WSPIERANA DZIAŁALNOŚĆ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Dzia­łalność ta bowiem była wielokrotnie wspierana raportami sporadycznie powoływanych komite­tów ekspertów, analizujących treść, metody i organizację pracy dydaktyczno-wychowaw­czej w szkołach różnych typów i szczebli. Takim też celom służy raport Dzieci i ich kształcenie na sgczeblu elementarnym, nazy­wany także Raportem PTowcten.Wywodzi się on, jak czytamy we Wstępie, z tego nurtu ana­liz oświatowych, którego „architektem był W. H. Hadow, współtwórca raportów poświęco­nych oświacie dorosłych (1926), szkolnictwu początkowemu ,(1931) i wychowaniu przedszkol­nemu (1933)”. W sierpniu 1963 roku Edward Boyle, ówczesny minister Edukacji, zalecił Cen­tralnej Radzie ds. Wychowania w Anglii przy­gotowanie „raportu o wszystkich aspektach nauczania początkowego oraz o jego związkach z kształceniem średnim”.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania WSPIERANA DZIAŁALNOŚĆ została wyłączona

JEDNOKIERUNKOWY SYSTEM

Posted by admin on Czerwiec 15, 2016

Jej celem jest zastąpienie jedno­kierunkowego systemu niekontrolowanego przepływu informacji w układzie „nauczyciel akademicki student” systemem sprzężonym zwrotnie, niezbędnym dla podniesienia efekty­wności studiów. Z tych samych powodów na­leżałoby również ograniczyć liczbę wykładów wprowadzając przy tym stopniowo wykłady telewizyjne w możliwie najlepszym rzecz ćwiczeń, seminariów i konwer­satoriów, tzn. zajęć wymagających od studen­tów aktywności i samodzielności, inicjatywy i operatywności. Z tych samych wreszcie względów dobrze byłoby przyzwyczajać stu­dentów do pracy zespołowej, której znaczenie stale rosme w epoce wymagającej od ludzi ści­słego współdziałania przy rozwiązywaniu roz­licznych problemów o charakterze teoretycz­nym i praktycznym.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania JEDNOKIERUNKOWY SYSTEM została wyłączona

JĘZYK POTOCZNY

Posted by admin on Czerwiec 15, 2016

Nauczanie tego przedmiotu ma spełniać w węgierskiej szkole przyszłości zada­nia znacznie szersze od tych, jakie w obecnej szkole spełnia nauczanie języka węgierskiego. Powinno ono bowiem zapewniać uczniom nie tylko gruntowną znajomość języka ojczystego, lecz również stworzyć podstawę do opanowania przez nich dwóch języków obcych, z których pierwszy ma być nauczany już od klasy lir szkoły podstawowej, a drugi od klasy IX. I cho­ciaż do końca 1977 roku nie opracowano jeszcze ostatecznej koncepcji programowej tak rozu­mianego „języka potocznego”, to jednak wyni­ki prowadzonych w tym zakresie eksperymen­tów wskazują, że będzie to koncepcja nowo­czesna, uwzględniająca ostatnie zdobycze ling­wistyki światowej i najnowsze rozwiązania me­todyczne. Dzięki eksperymentom, o których mowa, okazało się między innymi, że niektóre działy materiału programowego, realizowane dotychczas na lekcjach języka węgierskiego w szkole średniej, można z powodzeniem prze­rabiać w szkole podstawowej. Dzieje się tak przede wszystkim wskutek znacznego wzrostu sprawności umysłowej dzieci w wieku 10—11 lat, o wiele wyższej od sprawności ich rówieś­ników sprzed 20—30 lat.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania JĘZYK POTOCZNY została wyłączona

KRZYWA POPYTU NA INWESTYCJE

Posted by admin on Luty 8, 2015

Teoria keynesowską przyjmuje implicite założenie, że krzywa popytu na inwesty­cje nie ulega poważnym  zmianom pod wpływem polityki fiskalnej. Zatem, jeżeli popyt państwa rośnie, rośnie wraz z nim popyt globalny . Keynesiści zazwyczaj nie uwzględniają możliwości, że jeśli deficyt państwa wzrośnie, mogą zmienić się oczekiwania, co może spowodować presunięcie krzywej popytu inwestycyjnego w dół, a zatem w kierunku przeciwnym niż krzywa popytu państwa. Inwestycje mogą się obniżyć ale z powodu wzrostu stopy procentowej, a nie w wyniku zmiany popytu inwestycyjnego. W rezultacie, twierdzą keynesiści, wzrost wydatków rządowych skompensuje spadek inwestycji, przesuwając krzywą popytu globalnego w górę. Realny dochód narodowy oraz poziom cen wzrosną z yi i P\ do y2 i P2.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania KRZYWA POPYTU NA INWESTYCJE została wyłączona

JEDNOLITY PODATEK

Posted by admin on Luty 8, 2015

Jedno­lity podatek wyeliminowałby wszystkie odliczenia, wyłą­czenia i luki prawne, a dla wszystkich dochodów obowią­zywałaby jednolita niska stawka opodatkowania. Refor­matorzy szacują, że jednolita stawka na poziomie 12% dochodu dałaby ten sam przychód z podatków, co obecnie (1985) funkcjonujący system, w którym krań­cowe stopy opodatkowania wahają się od 14 do 50%. Wielu teoretyków ekonomii podaży wierzy, że taki podatek wywołałby o wiele mniej zniekształceń alokacji zasobów. Jednocześnie sprawiłby, że system podatkowy byłby mniej skomplikowany i bardziej sprawiedliwy, pobudziłby on ponadto wzrost gospodarczy. W styczniu . 1985 roku Prezydent Ronald Reagan odpowiedział na publiczną krytykę systemu podatkowego zgłaszając swoje poparcie dla „zmodyfikowanego proporcjonalnego” systemu opodatkowania dochodów.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania JEDNOLITY PODATEK została wyłączona

Lokaty – o co w nich chodzi?

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Każdy posiadacz nieco większej sumy pieniędzy na pewno chciałby, by swoje fundusze odpowiednio ulokować, nie tylko chroniąc je przed nieoczekiwaną stratą, ale także sprawiając, że zaczną one zarabiać. Sposób na to jest mnóstwo – od grania na giełdzie, poprzez inwestycje w różnego typu interesy, aż po założenie lokaty. To właśnie od ostatni, trzeci sposób wydaje się chyba najbezpieczniejszy – związany jest z najmniejszym ryzykiem straty powierzonych przez nas bankowi pieniędzy, a także nie wymaga od nas dużych umiejętności oraz wiedzy z zakresu ekonomii i bankowości, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych. Lokat jest mnóstwo i wszystkie różnią się od siebie wieloma rzeczami – wysokością oprocentowania, które przecież po zakończeniu trwania lokaty przełoży się na nasze zyski, sposobem jego naliczania, czasem, jakiego dotyczy umowa oraz stopniem bezpieczeństwa – lokaty inwestycyjne często związane są z pewnym ryzykiem utraty części powierzonych bankowi środków. Jeżeli nie mamy więc wystarczającej wiedzy, a mimo to chcielibyśmy założyć lokatę, koniecznie swoją decyzję skonsultujmy z fachowym doradcą.

Topics: Zwrot podatku za granicą | Możliwość komentowania Lokaty – o co w nich chodzi? została wyłączona

Magiczny Forex

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Swoim zasięgiem giełda walutowa Forex obejmuje w zasadzie cały świat finansów. Okazuje się, że nawet w Polsce wielu inwestorów interesuje się tym tematem, a swoje środki umieszcza na kontach pośredników rynku forex wierząc w to, że uda im się trafić na niespotykaną dotychczas szansę inwestycyjną. Nie jest to jednak takie proste, a do odniesienia sukcesu na tym bardzo wymagającym rynku potrzebna jest przede wszystkim ogromna wiedza i doświadczenie inwestycyjne, które przychodzi dopiero po długoletnich rynkowych bojach. To jednak nie przeszkadza nowym spekulantom inwestować na tym szczególnie trudnym rynku. Forex wywołuje wiele skrajnych emocji, ale jedno jest pewne. Udział w nim jest praktycznie obowiązkiem każdego kto chce w szybkim czasie pomnożyć swoje oszczędności i uczestniczyć na szeroką skalę w nowoczesnym świecie finansów. Takie podejście gwarantuje wręcz długoterminowy sukces i każdy kto raz spróbuje Forex już się od niego nie odwróci, ponieważ łatwe zyski uzależniają, a straty nie bolą, aż tak bardzo, kiedy ma się świadomość nieustającego rozwoju. Warto skorzystać z tej szansy i stać się profesjonalnym graczem na giełdzie walutowej Forex.

Topics: Ekonomia | Możliwość komentowania Magiczny Forex została wyłączona

Zdrowie kluczem do finansowego sukcesu

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Czy wciąż nie masz pomysłu na własną działalność gospodarczą? Czy marzysz o tym aby założyć firmę, która będzie w stanie zapewnić być Tobie oraz Twoim najbliższym. Specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy pomysł, który z pewnością podpowie ci w jakiej branży warto otworzyć własny biznes. Mowa tu o zdrowym stylu życia oraz wszystkim tym co jest z nim związane. Najprostszym pomysłem może być sklep ze zdrową i ekologiczna żywnością, pochodzącą wyłącznie z dobrze wyselekcjonowanych upraw. W dzisiejszych czasach popyta na takie towary znacznie wzrósł. Nie będziesz się musiał obawiać zatem o brak coraz to nowych klientów. Kolejną propozycją może być fitness klub lub siłownia. Dbanie o zdrową i atrakcyjna sylwetkę stało się niemal obsesją ludzi żyjących w dwudziestym pierwszym wieku. W każdym Europejskim mieście takie przedsięwzięcie znajdzie zatem swoich zwolenników. Dodatkową możliwością może być mniejszy stragan z owocami lub warzywami sprowadzonymi z lokalnych gospodarstw. Moda na zdrowie to doskonały pomysł na otwarcie własnej firmy a przy okazji połączenie zarobku z pasją do najlepszej jakości żywności.

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Zdrowie kluczem do finansowego sukcesu została wyłączona

Giełda to nie czarna magia

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Czy na samo słowo giełda wzdrygasz się z przekonaniem, że ta niezwykle trudno dziedzina życia cię absolutnie nie dotyczy? Czy szerokim łukiem omijasz wszelkie trudniejsze rachunki i pity? Nie warto! Poznaj nie taki trudny świat jakim jest biznes i ciesz się rozwojem własnych kompetencji. Kompletuj informacje z niezwykle szerokiego wachlarza dostępnych na rynku źródeł. Jednym z nich są szczególnie interesujące kanały oferowane przez każdy rodzaj telewizji kablowej lub satelitarnej. Podają one wszelkie istotne fakty z dziedziny ekonomii w doskonały i przystępny sposób. Interesujące wykresy, wywiady i prezentacje nadają całości prezentowanej oferty wrażenie szczególnej dla nas dostępności. Kolejna Skarbica wiedzy mogą być multimedialne lub zwykłe księgarnie oraz biblioteki. Zapytaj pracujący tam personel o te zagadnienia, które są dla ciebie najbardziej ciekawe. Oni z pewnością dobiorą lekturę idealną właśnie z myślą o Tobie. Nie bój się i przełam barierę bezsilności. Wszystko jest jedynie na wyciągnięcie ręki!

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Giełda to nie czarna magia została wyłączona

NIEMIECKI RAPORT

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

8 czerwca 1970 roku ówczesny kanclerz Re­publiki Federalnej Niemiec, Willy Brandt, przesłał na ręce przewodniczącego Bundestagu Bericht der Bundesregierung zur Bildungspolitik (Raport rządu federalnego o polityce oświatowej). Ten stustronicowy, dokument skła­da się z sześciu części opisujących kolejno: główne założenia modernizacji szkolnictwa, je­go strukturę, zaplecze materialne i naukowo- -badawcze, planowanie oświatowe, przewidy­wane koszty reformy oraz warunki jej urze­czywistnienia. Opis ten poprzedzają Syntetycz­ne omówienie raportu rządu federalnego o po­lityce oświatowej oraz Uwagi wstępne. Obejmuje on, jak czytamy w Syntetycznym omówieniu, dane obrazujące rozwój szkolnic­twa różnych typów i szczebli w Republice Federalnej Niemiec w latach od 1945 do 1970 oraz zestawia je z analogicznymi danymi z in­nych krajów uprzemysłowionych.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania NIEMIECKI RAPORT została wyłączona

STAN I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Stan i wyposaże­nie szkół, co jest szczególnie istotne w Anglii, gdzie w połowie lat sześćdziesiątych prawie 750 tys. dzieci uczyło się w budynkach wznie­sionych przed 1875 rakiem; zastosowanie no­woczesnych środków dydaktycznych w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; formy opieki nad dziećmi wybitnie zdolnymi; metody wykrywa­nia i likwidacji skutków tzw. cząstkowych de­ficytów rozwojowych, np. w zakresie słuchu czy wzroku; modernizacja dotychczasowego modelu kształcenia nauczycieli i inne. Raport zamyka następujący cytat z Rozmy­ślań Marka Aureliusza: „Mojemu pradziadowi winien jestem wdzięczność, iż nauczył mnie nie oszczędzać na oświacie”.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania STAN I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ została wyłączona

CHARAKTER BADAŃ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Tak dzieje się wreszcie, gdy chodzi o   badania pedagogiczne i psycho­logiczne. Ich wyniki, stwierdza raport, po­winny stanowić naturalne oparcie dla decyzji podejmowanych przez władze oświatowe. By­łoby dobrze, aby badania naukowe niejako wyprzedzały te decyzje, były ich punktem wyjścia, a nie dopiero ewentualnym potwier­dzeniem już podjętych decyzji, jak to w prze­szłości niejednokrotnie bywało.Co badać? Odpowiadając na to pytanie, J.P. Plowden widzi konieczność objęcia badaniami takich zagadnień, jak progi krytyczne w roz­woju dzieci, np. okresy przekory; rozwój móz­gu, a przede wszystkim rozwój procesów po­znawczych; testy psychologiczne i dydaktycz­ne; wpływ nauczania początkowego na prze­bieg dalszej drogi szkplnej dzieci; wyniki nau­czania w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania CHARAKTER BADAŃ została wyłączona

ANALIZA STANU ZDROWIA

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Tak dzieje się np., gdy chodzi o analizę stanu zdrowia dzieci angielskich, którą objęto porównaw­czo dane z kilkudziesięciu ostatnich lat, poczy­nając od roku 1931. Dzięki temu można było stwierdzić, że liczba wypadków samochodo­wych, których ofiarami są dzieci, wzrosła od tego czasu ponad trzykrotnie, podobnie jak liczba chorób układu krążenia i dróg oddecho­wych, a zmalała — i to ponad dwudziestokrot­nie — liczba zgonów spowodowanych przez różne rodzaje gruźlicy i inne choroby infekcyj­ne itd. Na tej też podstawie opracowano zale­cenia, aby wszystkie dzieci były poddawane wielostronnym badaniom psychomedycznym zarówno przed podjęciem nauki w szkole dla najmłodszych, jak i podczas niej oraz opartym na wynikach tych badań zabiegom terapeu­tycznym.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania ANALIZA STANU ZDROWIA została wyłączona

GŁOSZĄC IDEĘ

Posted by admin on Czerwiec 16, 2016

Faktem bowiem jest, że raport, głosząc ideę wychowania jako naturalnego rozwoju, nie analizuje pojęcia „natura” ani też nie pod­kreśla wpływu czynników zewnętrznych — w tym głównie zinstytucjonalizowanej działalno­ści dydaktyczno-wychowawczej — determinu­jących ów rozwój. Faktem jest także, iż J.P. Plowden dość jednostronnie określa znaczenie samodzielnej aktywności dzieci, którą ujmuje niemal wyłącznie w kategoriach „odkrywania”, a także nie przedstawia pogłębionej analizy ro­li nauczyciela, rodziny i grup rówieśniczych w wychowaniu, eksponując tylko — notabe­ne słusznie — że niełatwo jest mieć dobrą szkołę w „złym sąsiedztwie” (bad neighbour- hood).Ale niezależnie od tych niedostatków, raport zawiera także wiele niezwykle interesujących analiz, słusznych opinii i ocen oraz wszech­stronnie uzasadnionych zaleceń.

Topics: Wychowanie i kształcenie | Możliwość komentowania GŁOSZĄC IDEĘ została wyłączona

Next Entries »